Sunday, 14 October 2012

KATA GANTI NAMA DIRI


Tatabahasa : Kata Ganti Nama Diri

1. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama manusia.
2. Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu:
  i. Kata ganti nama diri
  ii. Kata ganti nama tunjuk
3. Kata ganti nama diri terbahagi kepada:
  i. Kata ganti nama diri orang
  ii. Kata ganti nama diri tanya
4. Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada:
  i. Kata ganti nama diri pertama
  ii. Kata ganti nama diri kedua
  iii. Kata ganti nama diri ketiga

5. Contoh:
  • Kata ganti nama diri pertama : aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita, daku
  • Kata ganti nama diri kedua :  awak, engkau, anda, tuanku, kalian, kamu
  • Kata ganti nama diri ketiga :   dia, beliau, ia, baginda, mereka
6. Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunkan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempat.
  Contoh:  ini, itu

7. Kata ganti nama diri tanya ialah kata yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya.
  Contoh:  apa, siapa, mana


Tip

 Contoh Kesalahan Dalam Penggunaan Kata Ganti Nama:

1.   (a)  Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Beliau terlibat dalam banyak kejadian jenayah. (salah)

      (b). Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Dia terlibat dalam banyak kejadian jenayah. (betul)

Penjelasan :
Kata ganti nama diri perlu disesuaikan dengan kedudukan seseorang. Kata ganti nama beliau digunakan untuk orang yang dihormati.

2.   (a)  “Kalian-kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata Tuk Ali kepada anak-anak buahnya. (salah)

       (b). “Kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata Tuk Ali kepada anak-anak buahnya.   (betul)

 Penjelasan :Kata ganti nama diri bentuk jamak tidak perlu digandakan.

3.   (a)   Tompok sangat manja. Ia suka menggesel-geselkan bulunya pada kaki  saya. (salah)

      (b)  Tompok sangat manja. Tompok suka menggesel-geselkan bulunya pada kaki  saya. (betul)

Penjelasan :
Kata ganti nama diri tidak boleh digunakan untuk binatang dan benda.


SUMBER: http://www.tutor.com.my

No comments:

Post a Comment